Porządek obrad LVII sesji Sejmiku WK-P – 29 maja 2023 r.

Porządek obrad

LVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 29 maja 2023 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 10.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu LV, LVI uroczystej sesji sejmiku.

3. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
4. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 1/23:
a) prezentacja raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.,
b) debata nad raportem,
c) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 1/23.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 2/23,
– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 3/23,
a) zapoznanie się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok,
– sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok,
– sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok,
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa,
– informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
– wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
b) dyskusja i rozpatrzenie:
– sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
c) głosowanie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 2/23 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.);
– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 3/23.

 1. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 2. Raport z realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” za rok 2022 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Raport z realizacji „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” za rok 2022 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 40/23 (dot. Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia opinii organizacji związkowych dotyczących projektu uchwały o warunkach wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców – projekt zarządu województwa – druk nr 50/23*.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców – projekt zarządu województwa – druk nr 51/23*.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023 – projekt zarządu województwa – druk nr 41/23.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach – projekt zarządu województwa – druk nr 42/23.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na lata 2023-2029 – projekt zarządu województwa – druk nr 49/23.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt zarządu województwa – druk nr 43/23.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska – projekt zarządu województwa – druk nr 44/23.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski – projekt zarządu województwa – druk nr 45/23.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024, w latach 2021-2022 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2022 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 46/23.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Kowal – projekt zarządu województwa – druk nr 47/23.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Kowalu – projekt zarządu województwa – druk nr 48/23.
 17. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

* projekt uchwały będzie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian