Programy ochrony środowiska przed hałasem i Strategiczne mapy hałasu

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2023 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 1, 5 i 25 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XVIII/327/12 z dnia 27 lutego 2012 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2023 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr LI/798/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Strategiczne mapy hałasu dla dróg kategorii powiatowej na terenie Miasta Inowrocławia Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Strategiczna mapa hałasu dla dróg krajowych i wojewódzkich, o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, zlokalizowanych w granicach miasta Grudziądza Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczna mapa hałasu dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. Województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczne mapy hałasu obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, tj. 8 219 poj./dobę Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczna mapa hałasu koncesyjnego odcinka Autostrady A1, tj. od km 00 + 000 (węzeł Rusocin) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczna mapa hałasu Miasta Torunia Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczna mapa hałasu miasta Bydgoszczy ze stanem na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2023 Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr VIII/137/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. (Załącznik nr 1 do uchwały), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (załącznik nr 2 do uchwały) i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 (załącznik nr 3 do uchwały) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr III/80/19 z dnia 18 lutego 2019 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice) uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLVIII/796/18 z dnia 30 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XX/370/16 z dnia 23 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Archiwalny – Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1, węzeł Nowe Marzy (89+400km) – węzeł Czerniewice (151+900km) Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Archiwalny – Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN na lata 2011-2015″, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXIV/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 maja 2013 r. Szczegóły