Gospodarka wodna i melioracje

Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada wysoko rozwinięte rolnictwo działające na powierzchni ok. 11 400 km2 użytków rolnych, co stanowi 65 % ogółu powierzchni województwa.
W celu polepszenia zdolności produkcyjnej użytków rolnych prowadzi się regulacje stosunków wodnych gleby m.in. za pomocą melioracji wodnych.
Melioracje szczegółowe i podstawowe stanowią całość urządzeń melioracji wodnych i aby mogły sprawnie działać niezbędne są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem obydwu systemów melioracyjnych.
Działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego spółki wodne, prowadzą racjonalną gospodarkę wodną i zabezpieczają od występowania powodzi na użytkach rolnych poprzez utrzymanie ogromnej ilość sieci melioracyjnych o długości ok. 60 000 km. W celu niedopuszczenia do degradacji urządzeń melioracji szczegółowych Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udziela wsparcia dla spółek wodnych w celu wykonania prac z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych środkami z budżetu województwa.

Podstawa prawna
Art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  z 2022 r., poz. 2625 i 2687) oraz uchwała Nr  VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom. z 2011 Nr 95, poz. 748).

CHWAŁĄ NR LVII/778/23 z dnia 29 maja 2023 r.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku

Gminy mogą realizować zadanie od dnia 29 kwietnia 2023 r.

 

 


 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian