Oświadczenia majątkowe

Art. 27 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zobowiązuje radnych, członków zarządu województwa, sekretarza województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku obję­tego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera in­formacje:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zaj­mowania stanowisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobko­wej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys.zł,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys.zł, w tym zacią­gniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzie­lone.

Wzór oświadczenia majątkowego radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2015).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian