Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, działające przez swoje organy oraz jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, którego kierownikiem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Dane kontaktowe

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

adres e-mail: punkt[dot]informacyjny[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

adres ePUAP: /36t9v8thbz/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, tel. 56 6218243 lub na adres poczty elektronicznej: iod[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu, zamieszczamy poniżej do ewentualnego wykorzystania wzory wniosków:

 • wzór wniosku o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych;
 • wzór wniosku o sprostowanie danych osobowych;
 • wzór wniosku w sprawie realizacji „prawa do bycia zapomnianym”;
 • wzór wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • wzór wniosku o przeniesienie danych osobowych;
 • wzór sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wzór wniosku o wyłączenie z decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • wzór wniosku w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną (http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/regulamin-organizacyjny/).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, wykonywanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa.

Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy o zachowaniu poufności np. na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

W ramach przetwarzania Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Urząd nie zamierza także przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacjom międzynarodowym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne lub niezbędne. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów rozporządzenia 2016/679, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania tych danych, zgodnie z przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych może być niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, ochrony żywotnych interesów osób, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zostały określone w Polityce plików cookies https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27345&catid=468

Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, miejsca instalacji kamer w siedzibie organów samorządu województwa, zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest wypełnienie obowiązku ochrony mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>