Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2023 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/2482/23 o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Artykuł 28.11.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r., znak ŚG-I-G.7243.1.11.2019, zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.28.2014, udzielającej Panu Dawidowi Łukaszewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo NOE JUNIOR Dawid Łukaszewski, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów w Toruniu przy ul. Wapiennej 10, na działkach o numerach ewidencyjnych 21/69, 21/70. Szczegóły
Artykuł 28.11.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej – Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk Szczegóły
Artykuł 27.10.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.49.2022, udzielającej RODAM Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Fabrycznej 4, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów, na działkach o nr ewid. 1 oraz 3/1, obręb 008, przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 20.10.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.1.11.2021, udzielającej Panu Dariuszowi Krzeszewskiemu Firma Handlowo Usługowa, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania złomu, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 114/12, w miejscowości Zakrzewo, 87-220 Radzyń Chełmiński. Szczegóły
Artykuł 19.10.2023 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 3743, zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347 Szczegóły
Artykuł 13.10.2023 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocińska. Szczegóły
Artykuł 13.10.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.19.2022 udzielającej TSC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 2447/24 zlokalizowanej w Brodnicy przy ul. Sikorskiego 31E Szczegóły
Artykuł 12.10.2023 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 3743, zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347. Szczegóły
Artykuł 05.10.2023 Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Szczegóły
Artykuł 29.09.2023 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.32.2023, udzielającej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (NIP 5562239217), ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Szczegóły
Artykuł 29.09.2023 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.3.2023, udzielającej Panu Ryszardowi Artwikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMET-DUO Ryszard Artwik, Krusza Zamkowa 12, 88-101 Inowrocław (NIP 5562467680, REGON 093122021) zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Krusza Zamkowa 12, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, na terenie działki o numerze ewid. 11/3, obręb 0021. Szczegóły
Artykuł 22.09.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.83.2020, zmieniającej decyzję Prezydenta Bydgoszczy nr WGK/804/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r., znak: WGK-VII.6233.12.2014, udzielającej Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o., ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Artykuł 22.09.2023 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.52.2022, zmieniającej decyzję Starosty Inowrocławskiego z dnia 10 września 2013 r., znak: OSR.6233.60.2013, zmienionej decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., znak: OSR.6233.41.2017 oraz decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 28 grudnia 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.5.2020, udzielającą Zakładowi Gospodarki Popiołami Sp. z o.o z siedzibą w Małogoszczu, zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Artykuł 31.08.2023 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.38.2020, zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., znak: ŚG-I-G.7244.52.2015.RL, udzielającą SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie działki o numerze ewid. 346, położonej w Siemoniu 66, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 31.08.2023 Informacja publiczna o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2023 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.14.2021 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. udzielającą pozwolenia zintegrowanego GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie. Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 o wszczęciu na żadanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.22.2014.SN ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ulicy Duninowskiej 9, eksploatowanej przez D&R Dispersions and Resins Spółka z o.o. Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7/1.2020 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji: trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (TNT/DNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów i do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO), eksploatowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.31.2023 udzielającej T.K.J. Matuszewski Sp. j., ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, zezwolenia na przetwarzanie odpadów przy ul. Por. Krzycha 5 w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 21.08.2023 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.19.2019, zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r., znak: ŚG.I.7221.51.2014.DM, udzielającą Panu Rafałowi Pawlakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „AUTO-MONSTER” Rafał Pawlak, Rusinowo 67, 87-500 Rypin, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej w Rusinowie 67, 87-500 Rypin Szczegóły