Organizacje pozarządowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.10.2023 Uchwała w sprawie wyboru Partnerów w celu realizacji projektu pn. „Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza” w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego Szczegóły
Artykuł 07.09.2023 Ogłoszenie o naborze Partnera krajowego Szczegóły
Artykuł 17.02.2022 Uchwała zmieniająca w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.02.2022 Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI. Szczegóły